آنچه که قبل از هر چیز در این زمینه باید گفت، این است که اوانجلیسم نه یک ارتدکس و یا کاتولیک بلکه مذهب و یا فرقه ای در داخل پروتستانیسم است. این فرقه در قرن نوزدهم متمایز شده است

آنچه که قبل از هر چیز در این زمینه باید گفت، این است که اوانجلیسم نه یک ارتدکس و یا کاتولیک بلکه مذهب و یا فرقه ای در داخل پروتستانیسم است. این فرقه در قرن نوزدهم متمایز شده است. کلمه اوانجلیسم به معنی “گرویدن به کتاب مقدس” است. در اینجا منظور از کتاب مقدس، تنها انجیل نیست. بلکه عهد عتیق است که در عین حال کتاب مقدس یهودیان محسوب میشود. بر اساس این شاخه از مذهب پروتستان، مسیحیت نهایتا بر جهان حاکم خواهند شد و پس از آن روز قیامت فراخواهد رسید. ولی این در جریان عادی، میتواند زمانبر باشد. از اینرو اوانجلیست ها باید این روند را تسریع کنند. یکی از بارزترین ویژگی هایی که اوانجلیست ها را از مسیحیان متمایز میکند، باور قوم برگزیده بودن یهودیان، حقی که در مورد سرزمین موعود برای خود میدانند و لزوم حمایت مسیحیان از آنان در راستای رسیدن به این هدفشان میباشد.

آنچه که قبل از هر چیز در این زمینه باید گفت، این است که اوانجلیسم نه یک ارتدکس و یا کاتولیک بلکه مذهب و یا فرقه ای در داخل پروتستانیسم است. این فرقه در قرن نوزدهم متمایز شده است. کلمه اوانجلیسم به معنی “گرویدن به کتاب مقدس” است. در اینجا منظور از کتاب مقدس، تنها انجیل نیست. بلکه عهد عتیق است که در عین حال کتاب مقدس یهودیان محسوب میشود. بر اساس این شاخه از مذهب پروتستان، مسیحیت نهایتا بر جهان حاکم خواهند شد و پس از آن روز قیامت فراخواهد رسید. ولی این در جریان عادی، میتواند زمانبر باشد. از اینرو اوانجلیست ها باید این روند را تسریع کنند. یکی از بارزترین ویژگی هایی که اوانجلیست ها را از مسیحیان متمایز میکند، باور قوم برگزیده بودن یهودیان، حقی که در مورد سرزمین موعود برای خود میدانند و لزوم حمایت مسیحیان از آنان در راستای رسیدن به این هدفشان میباشد.

آنچه که قبل از هر چیز در این زمینه باید گفت، این است که اوانجلیسم نه یک ارتدکس و یا کاتولیک بلکه مذهب و یا فرقه ای در داخل پروتستانیسم است. این فرقه در قرن نوزدهم متمایز شده است. کلمه اوانجلیسم به معنی “گرویدن به کتاب مقدس” است. در اینجا منظور از کتاب مقدس، تنها انجیل نیست. بلکه عهد عتیق است که در عین حال کتاب مقدس یهودیان محسوب میشود. بر اساس این شاخه از مذهب پروتستان، مسیحیت نهایتا بر جهان حاکم خواهند شد و پس از آن روز قیامت فراخواهد رسید. ولی این در جریان عادی، میتواند زمانبر باشد. از اینرو اوانجلیست ها باید این روند را تسریع کنند. یکی از بارزترین ویژگی هایی که اوانجلیست ها را از مسیحیان متمایز میکند، باور قوم برگزیده بودن یهودیان، حقی که در مورد سرزمین موعود برای خود میدانند و لزوم حمایت مسیحیان از آنان در راستای رسیدن به این هدفشان میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *