ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

پرسش و پاسخ مهدوی( امداد غیبی)

آیا بشر احتیاج به امداد غیبی دارد؟   برخی معتقدند که بشر با پیشرفت علمی وتکنیک وتمدنی که در ظاهر پیدا کرده احتیاج به امدادهای غیبی ندارد. ولی جواب این است که: منشا انحرافات بشر تنها نادانی نیست تا با پیشرفت علم وتکنیک، انحرافات برطرف