دسته‌بندی: منجی در ادیان

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

منجی در ادیان_ بخش هفتم

منجی در ادیان – بخش هفتم دل بستن به جهانی روشن و نورانی و خالی از هرگونه ظلم و ستم، تشکیل اجتماعی که معیارهای معنوی و انسانی بر آن حاکم باشد و رسیدن به جامعه‌ای که در آن ستمگری و ستم‌دیدگی و زور و زورمداری بر مردم و سرنوشت آنان معنا و مفهومی نداشته باشد،…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

منجی در ادیان _ بخش ششم

منجی در ادیان – بخش ششم اهورا مزدا گوهر خیر و نیکی است و آفریدگان او نیز چنینند، نظام حاکم بر آفریدگان او نظام مبتنی بر راستی است.  اما انگرمینو و آفریده‌هایش زشت و پلیده‌اند و نظام حاکم بر آن دروغ و یا به اصطلاح گاهانی دروج است. پیروان اهورا مزدا گروه راست‌روان و پیروان…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

منجی در ادیان_ بخش پنجم

منجی در ادیان – بخش پنجم در این بخش منجی را از منظر دین زرتشت مورد بررسی قرار می‌دهیم.  شناختی کلی و جامع درباره دین زرتشت داستان آفرینش و اسطوره پیدایش کیهان در دین زرتشتی قابلیت بسط و تفصیل دارد و در متون میانه و پهلوی جزئیات بیشتری نیز پیدا کرد، لذا مشکل بتوان گفت…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

منجی در ادیان _ بخش چهارم

منجی در ادیان – بخش چهارم موعود اندیشی در ادیان مختلف با ملاحظاتی به گونه‌های متفاوت تقسیم می‌پذیرد: موعود شخصی و غیرشخصی موعود غیرشخصی؛ که ممکن است آنچه وعده داده شده یک بشر باشد و یا موعودی غیرشخصی. اما در موعود شخصی باز منجی به دو دسته متعین و نامتعین تقسیم شده است. که در…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

منجی در ادیان_ بخش سوم

منجی در ادیان – بخش سوم در این قسمت آسیب شناسی مطالعات موعودی را بیان می‌کنیم. با همه گسترشی که مطالعات و تحقیقات در باب موعود باوری در دهه اخیر داشته است، کمتر به گزارش یا تحلیل عمیق و اصولی در این باره  بر می‌خوریم؛  این مطالعات به طور عمومی از چند سو دچار آسیب…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

منجی در ادیان _ بخش دوم

منجی در ادیان – بخش دوم در زمانه ما اندیشه نجات و منجی موعود یا همان موعود باوری که در غرب عموما آن را با مسیحا گرایی، آینده گرایی و هزاره گرایی در یک ردیف طبقه بندی می‌کنند شاید بیشتر از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. اما این بار اهمیت موضوع در…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

منجی در ادیان _ بخش اول

منجی در ادیان – بخش اول اندیشه نجات موعود که در بیشتر موارد با باور به موعودی نجات بخش و شخصی قرین است از فراگیرترین اندیشه‌های بشری است. اهمیت بررسی نجات‌بخشی در ادیان، به دلیل افزایش گرایش بشر معاصر به پدیده دین است. یکی از علل اصلی این گرایش، ارائه تصویری امیدبخش و نورانی از…

۱۴۰۲-۰۳-۰۵

منجی در ادیان _ مقدمه

منجی در ادیان – مقدمه اعتقاد به وجود منجی در بین همه‌ی مردم دنیا با هر دین، اعتقاد و مسلکی وجود دارد؛ سالها چشم انتظاری دنیا برای آن موعود نجات بخش ما را بر آن داشت که مبحث موعود را از جهات مختلف مورد بررسی قرار دهیم.  در ادامه این مقاله اهمیت بررسی نجات‌بخشی در…

۱۴۰۲-۰۲-۲۸

منجی در ادیان_ قرآن بخش چهارم

امام مهدی(عج) در قرآن بخش چهارم قسمت۴ آیات بشارت دهنده حکومت صالحان و مومنان بر روی زمین “سوره انبیا آیه ۱۰۵” وعده ی خدا که قطعا تحقق پیدا می‌کند، بعد از غربال مردم همچنین “سوره قصص آیه ۵” ای به زور ضعیف شده‌ها ما اراده کردیم بر این که شما پیشوایان زمین خواهید شد. و آیاتی…

۱۴۰۲-۰۲-۲۸

منجی در ادیان _ قرآن بخش سوم

امام مهدی (عج) در قرآن بخش سوم قسمت۳ تاکید آیات بر ضرورت وجود امام در تمام عصرها “و لِکُلِّ قوم هاد” هر قومی هدایتگری دارد. طبق این آیه باید امامی باشد، که بر ضرورت وجود امام دلالت دارد. “یَومَ ندعو کلَّ اُناس بِ‌امامِهم” تمام آدم‌ها با امام خود مهشور می‌شوند. اشاره حضرت علی (ع) به سوره قدر…