ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

امام زمان وارث انیباء بخش اول

امام زمان وارث انیباء بخش اول

  امام زمان وارث انیباء بخش اول   انگشتر حضرت سلیمان در فرهنگ معین آمده است: “انگشتری سلیمان همان انگشتر و مهر حضرت سلیمان است که می گویند اسم اعظم الهی بر آن نقش بسته بود و سلطنت وی بر انس و جن، وابسته به

امام زمان وارث انبیاء بخش دوم

امام زمان وارث انبیاء بخش دوم

امام زمان وارث انبیاء بخش دوم   امام جعفر صادق (ع) می فرمایند: “سلطنت جهانی حضرت سلیمان و سیطره آن حضرت بر تمامی موجودات روی زمین، تنها یک رمز داشت و آن در همان انگشتر نهفته بود. آن انگشتر با تمام ویژگی هایی که دارد