ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

ارامش دلها
تکالیف بندگان نسبت به امام زمان مقدمه

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان مقدمه

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان   مقدمه وظیفه ما در زمان غیبت مانند وظیفه در زمان حضور امام معصوم (ع) است. گرچه آن حضرت از نظر ما غایب است، اما به ما اشراف و آگاهی دارد و بر اعمال و رفتار ما ناظر است.

مسجد جمکران
تکالیف بندگان نسبت به امام زمان بخش یک

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان بخش یک

تکالیف بندگان نسبت به امام زمان بخش یک     تحصیل شناخت صفات و آداب و ویژگی های آن حضرت:   متاسفانه در جامعه ای که ما زندگی می کنیم باید به قطع بگوییم که غریب تر از امام حسین(ع)، امام زمان(عج) هستند. همه ما