دلنوشته عریز آل یس

راهنمای مطالعه

دلنوشته مهدوی ـ عریز آل یس

ابا صالح دلــــم سامان نـــدارد /   مگر هجر تــو را پایـــان نـــدارد

ابا صالـــح بیـــا دردم دوا کــن /  مرا از دیدنـــت حاجــت روا کن

ابا صالح مـــرا با روسیــــاهی /  به خود راهم بده با یک نگاهی

ابا صالح فقیــــرم من فقیـــرم /  بده دستی که دامانت بگیـــرم

ابا صالح تو خوبی مـن بدم بــد /  مرا از درگهــــت ردم مکــن رد

اباصالح چه خوش زیبنده باشد /  کـه تو لعل لبت پر خنـده باشد

ابا صالح عزیـــــز آل یاسیـــــن /  بیا درجمع ما یک لحظه بنشین

واتساپ
تلگرام
توییتر
پرینت
ایمیل

دیدگاهتان را بنویسید