ما را مدافعان حضرت مهدی(عج) آفریده اند.

انتظارات امام زمان بخش اول

انتظارات امام زمان بخش اول

دعاکنیدخدامرا از زندان غیبت نجات دهد

 

حاج آقااثنی عشری که از مروجین دین وخاندان رسالت می باشندودرتهران سکونت دارند،داستان شنیدنی ازمشهد واز بیت آیه الله حاج آقاحسن قمی نقل کرده وفرموده اند:

هرهفته شبهای سه شنبه آیه الله حاج اقاحسن قمی درمنزل خویش مجلس دعاوتوسل داشتند و برای سلامتی وفرج امام عصر(عج)دعا میخواندند.

به راستی مجلس پرمعنویت وباروحی بود،خودشان باگریه وشوروخلوص وصف ناپذیری دعای توسل رامیخواندندوهمه را دگرگون می ساختند.

یکی ازشب های سه شنبه،پس ازمراسم دعا،من درگوشه ای نشسته وغرق درشورواخلاص بودم که یکی آمدوگفت:آیه الله شمارامیخواهد.

رفتم دیدم که اقای قمی تنها دراطاق نشسته است.

سلام گفتم ونشستم وفرمودند:

((کسی برای من وشماپیامی اورده است.))

نگاه کردم،دیدم جوان خوش چهره وزیبایی آمدوکنار درب ایستادوروبه ایه الله کردوگفت:

((من ازطرف حضرت بقیه الله الاعظم برای شماوآقای اثنی عشری پیام دارم.))

ایه الله قمی فرمودند:بگو پیامت چیست؟

گفت:من ماموریت دارم به شمابگویم که حضرت فرمود:

((بروبه حاج آقاحسن قمی واثنی عشری بگو،برای فرج من دعاکنیدتااین که خدامرا از زندان غیبت نجات دهد.))

 

این جمله را گفت ورفت ومن از پی او روان شدم تابیشتربااوصحبت کنم،اماگویی یک لحظه ازنظرم ناپدیدشد.
دیدم آیه الله قمی هم حالش منقلب شدو درگریه واضطراب است.

 

منبع:محمدیوسفی جمکرانی.کیست مرایاری کند.انتشارات خورشیدهدایت.چاپ سی وچهارم۱۳۹۶.ص۲۸-۲۹

یک دیدگاه بگذارید